Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING MG-club Limburg


Op 25 mei 2018 werd de Europese wet van kracht met betrekking tot de ”General Data Protection Regulation” (GDPR) of de ”Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) Ten einde aan deze wet te voldoen, stelde MG Club Limburg VZW onderstaande privacy verklaring op.


Privacy verklaring.

MG Club Limburg VZW, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.


Algemeen.

Als MG Club Limburg VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- gegevens.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

MG Club Limburg vzw

Windmolenstraat 24 bus 2

BE-3690 Zutendaal


Verwerkingsdoeleinden.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.


MG Club Limburg VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

De deelname aan de activiteiten van MG Club Limburg vzw (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

De afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (rechtsgrond: wettelijke verplichting van de vzw)  (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers) ;

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming);


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail;

Identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer,   rijksregisternummer;

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;


Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

Eventuele verzekeringskwesties.


MG Club Limburg vzw garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derde partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte.


Minderjarigen

MG Club Limburg vzw verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.


Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

MG Club Limburg zal de persoonsgegevens tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onrechtmatige verwerking beschermen.

MG Club Limburg zal met betrekking tot de persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zij stelt een lijst en omschrijving op van de beveiligingsmaatregelen die zijn vastgesteld in een verwerkingsregister en bevestigt dat deze maatregelen een passend beveiligingsniveau bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de veiligheidsbedreigingen die hem bekend zijn of hem redelijkerwijze bekend hadden moeten zijn.

Op uw verzoek kan u een bewijs vragen dat dat de gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen effectief zijn genomen.


Melding van een inbreuk in verband met PersoonsgegevensIndien een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden zal MG Club Limburg dit binnen 24 uur na de ontdekking aan u melden, inclusief de volgende informatie:

de aard en de oorzaak van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

de categorieën van betrokkene(n);

het geschatte aantal betrokkene(n);

de categorieën van persoonsgegevens;

het geschatte aantal persoonsgegevens;

de contactpersoon bij wie meer informatie kan worden verkregen over de Inbreuk in verband met persoonsgegevens;

de waarschijnlijke gevolgen en risico’s, inclusief de waarschijnlijke gevolgen en risico’s voor de betrokkenen;

de maatregelen die genomen werden om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken.

MG Club Limburg beschikt over een adequaat plan van aanpak betreffende de omgang en afhandeling van inbreuken. Op eenvoudig verzoek zal u toegang krijgen tot dit plan. Bijkomstig worden alle incidenten en genomen maatregelen opnemen in een incidentenregister.
Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar worden bewaard.


Bij de beëindiging van uw lidmaatschap zal MG Club Limburg, naargelang uw keuze, alle persoonsgegevens op haar systemen (behoudens enige back-up archieven) verwijderen of terugbezorgen


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om een kopie (in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.


Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 BE-1000 Brussel.